Copyright

Alle rechten op de inhoud en de structuur, onder andere, maar niet uitsluitend op de foto’s, de teksten, de logo’s, de lay-out, de tekeningen, de slogans, de commerciële namen van de website zijn voorbehouden. Deze zijn beschermd door wetteksten en (inter)nationale reglementen die door iedere bezoeker van de website moeten gerespecteerd worden.

Het is verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de n.v. Onis of andere rechthebbenden deze website of zijn inhoud te reproduceren of openbaar te maken.

Beperkte fragmenten van deze website mogen mits duidelijke bronvermelding van de n.v. Onis en verwijzing naar de homepage http://www.onis.com gebruikt worden. Hier mag onder geen enkel beding een vergoeding voor ontvangen worden.